He’s not that into you

雖然看完《阿基拉》回到家已經好夜,還是趕忙搵這套過過冷河。

好Charm的Justin Long處處提示女主角「唔好諗多咗」。女生的確好多時都諗多咗,FF太多會令人痴線。

除咗《Eat Pray Love》,都唔記得第幾次翻睇了。好在Netflix有,呢套真係好好睇,而且隔一段時間就要提示下自己翻睇⋯

He’s not that into you…

Leave a Reply